Podsumowanie naszego udziału i debaty w Open Eyes Economy Summit 2022

Ekonomia wartości jest niezwykle bliska naszym ideom, a udział partnera zarządzającego OW, Rafała Olesińskiego, w kongresie Open Eyes Economy jest już wieloletnią tradycją. Co więcej, w tym roku występowaliśmy jako partner wydarzenia.

Tematem przewodnim tegorocznego OEES była wiarygodność i jej znaczenie w polityce, gospodarce, kulturze i społeczeństwie. W ramach sesji specjalnej Rafał Olesiński poprowadził debatę „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG”. W rozmowie wzięli udział Rafał Baniak (Pracodawcy RP), Ewa Leśnowolska (DEI Alliance), Arkadiusz Mierzwa (Jeronimo Martins Polska), Łukasz Niewola (LUX MED), Ewa Sowińska (Innovation Squad) i Patrycja Zbytniewska (LLP).

Prelegenci debaty „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG” – podczas Open Eyes Economy Summit 2022

Debata „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG” – podczas Open Eyes Economy Summit 2022

Czym jest ekonomia otwartych oczu?

Open Eyes Economy to koncepcja koncentrująca się na wartościach, nie tylko ekonomicznych. Dotychczas drugorzędne wartości niematerialne, takie jak zaangażowanie społeczne czy odpowiedzialność ekologiczna, zyskują na znaczeniu i stają się dla firm coraz ważniejsze.

Podstawą założeń ekonomii otwartych oczu jest przekonanie, że w refleksji nad gospodarką zbyt mocno skupiano się na interesach, transakcjach i pomnażaniu kapitału. W czasach kryzysu zaufania społecznego oraz niepokojów związanych z katastrofą ekologiczną następuje zwrot ku wartościom,  które pozwolą biznesom jednocześnie rozwijać się i zachować świat w niezniszczonym stanie. Czynniki te stają się również impulsem do opracowania nowej ścieżki, opartej na poszukiwaniu i wytwarzaniu wartości w obrębie struktur i organizacji.

Działania zgodne z niematerialnymi wartościami przejawiają się m.in. w zrównoważonym rozwoju biznesu – idei, która zakłada, że firmy powinny przynosić szeroko pojęte korzyści środowisku, lokalnym społecznościom i wszystkim interesariuszom (ESG).

Rafał Olesiński podczas debaty „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG” – Open Eyes Economy Summit 2022

Rafał Olesiński podczas Kongresu Open Eyes Economy 2022

Jak firmy podchodzą do raportowania ESG?

Według raportu Economist Impact, czynniki ESG są wśród pięciu najważniejszych priorytetów biznesów. Aktualnie koncentruje się na nich blisko 29% firm. Wdrażanie i stosowanie ESG jest obowiązkiem pewnej grupy firm. W części z nich jest to świadome działanie będące zwieńczeniem stale trwającego procesu. Dla innych obowiązek raportowania ESG jest mobilizacją do podejmowania działań w tym kierunku.

Świadomość o potrzebie raportowania niefinansowego, a tym samym prowadzenia biznesu zgodnie z ESG stale rośnie. Co więcej, jak twierdzi Rafał Olesiński – „coraz więcej firm bierze udział w procesach ocen i rankingów i ich odpowiedź na wyzwania ESG przesądza o tym, czy dostaną dofinansowanie, czy będą mogły wziąć udział w danym programie, jak dużo zapłacą za ubezpieczenie (…)”. Jest to proces, który może się opłacać i przynieść firmie wiele korzyści.  

Raportowanie ESG jest również szansą na uruchomienie nowych, różnorodnych procesów i zdobycie wartościowej wiedzy.

Czynnik ludzki przekłada się na zrozumienie ESG

Drugi z elementów ESG, S – social, może z początku niewiele mówić. W zrozumieniu go pomaga wyjście do człowieka (pracownika, klienta), wysłuchanie jego potrzeb i zaangażowanie w proces. „Jest to element, który przesądzi o tym, że zaczniemy rozumieć ESG, wdrażać je w naszą codzienność i w ten sposób przekładać na wartość” – mówi Rafał Olesiński.

Rafał Olesiński podczas debaty „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG” – Open Eyes Economy Summit 2022

Rafał Olesiński podczas Kongresu Open Eyes Economy 2022

W dobie kryzysu ekonomicznego pojawia się obawa, że ESG zejdzie na dalszy plan, a spowolnienie gospodarcze skieruje część firm w stronę starego modelu, opartego na runku pracodawcy. Jednak jak zauważa Rafał Olesiński, druga grupa przedsiębiorców będzie walczyć o swoich pracowników robiąc wszystko, aby zatrzymać ich w swojej firmie, jednocześnie wzmacniając poczucie przynależności.

Pracownicy, którzy czują przynależność do firmy chętniej angażują się w jej działania, zwiększając sprawność ekonomiczną i efektywność biznesu. Jednocześnie przywództwo w takiej firmie staje się bardziej naturalne. Efektywne ESG rozwija również dialog wewnątrz firmy i zaangażowanie interesariuszy.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu dla Forbes Polska, w którym Rafał mówi więcej na temat efektywnego ESG w firmie.

Autor