Dekarbonizacja, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (GHG), takich jak metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O), które przyczyniają się do zmian klimatu, nie jest już wyborem, a koniecznością. Unia Europejska stawia sobie ambitne cele dotyczące zredukowania emisji