Na początku listopada na stronie Europejskiej Grupy Doradczej do spraw Sprawozdawczości Finansowej (ERFRAG) opublikowano pierwszy projekt dobrowolnych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych na giełdzie średnich i małych przedsiębiorców (VSME ESRS). W dzisiejszym artykule przyjrzymy się przede wszystkim ich budowie.

Wielu przedsiębiorców czekają zupełnie nowe obowiązki z zakresu raportowania niefinansowego. Wprowadzi je Dyrektywa CSRD[1], która powinna zostać wdrożona w Polsce do 6 lipca 2024 r.. ESRS (European Sustainability Reporting Standards), czyli europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, konkretyzują wymogi

Dekarbonizacja, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (GHG), takich jak metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O), które przyczyniają się do zmian klimatu, nie jest już wyborem, a koniecznością. Unia Europejska stawia sobie ambitne cele dotyczące zredukowania emisji

Greenwashing jest nieuczciwą praktyką firm, która ma zbudować w klientach lub społeczeństwie przekonanie, że ich produkty są ekologiczne i wytwarzane zgodnie z zasadami ochrony środowiska, podczas gdy w rzeczywistości jest to niezgodne z prawdą. Celem takich działań jest uzyskanie przez

Pod skrótem ESG kryje się mnóstwo zagadnień  (z obszarów: środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny). Dlatego przed przystąpieniem do zbierania i publikacji danych spółki powinny rzetelnie ocenić, które wskaźniki ESG tak naprawdę ich dotyczą. Chodzi tu o znalezienie tych aspektów, które obrazują ich

Taksonomia to potoczna nazwa aktu prawnego Unii Europejskiej[1] w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Taksonomia UE jest narzędziem klasyfikacyjnym, które ma wspomóc inwestorów oraz firmy w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych dotyczących działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska. Jakie są cele taksonomii