Co o raportowaniu niefinansowym i ESG powinien wiedzieć specjalista HR

ESG na piątkę – 5 kluczowych informacji dla specjalistów HR

Raportowanie niefinansowe. Zrównoważony rozwój. Greenwashing. Społeczna odpowiedzialność biznesu. To tylko niektóre z haseł docierających ostatnio do działów HR i wywołujących szereg pytań o rolę HR we wdrażaniu standardów ESG (ang. Environmental, Social, Governance).

Biorąc pod uwagę zakres standardowych działań i informacji dotyczących raportowania niefinansowego – rola ta będzie duża. Specjaliści HR będą musieli nie tylko posiadać wiedzę o strategii ESG danej firmy, ale także aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu jej. Obejmuje to mapowanie kluczowych obszarów związanych z kwestiami pracowniczymi oraz dostarczanie i analizę informacji niezbędnych m.in. do przygotowania raportów.

Jak się do tego przygotować oraz co każdy specjalista HR powinien wiedzieć o ESG?

ESG – czym jest i z czym się wiąże w obszarze HR?

ESG to kryteria oceny pozafinansowej przedsiębiorstwa. Celem tego obszaru jest ustalenie relacji i wpływów firmy na kwestie niefinansowe (niezwiązane bezpośrednio z zyskiem).

Dla działów HR kluczowy będzie obszar „S” – społeczny, który obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • włączanie pracowników w funkcjonowanie firmy,
 • wynagrodzenia (w tym jawność i równość płac),
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • różnorodność i niedyskryminacja,
 • prawa człowieka / przeciwdziałanie mobbingowi,
 • podnoszenie kompetencji / szkolenia,
 • work-life-balance.

Raportowanie niefinansowe – realny obowiązek już od 2024 r.

Jak powyższe tematy, z którymi na co dzień zmagają się specjaliści HR, przełożyć na nowe obowiązki? Konieczne będzie ich uwzględnienie zarówno w strategii ESG, jak i raporcie niefinansowym, który już wkrótce będzie obowiązkowy dla większości firm.

Aktualnie obowiązek raportowania niefinansowego obejmuje spółki publiczne zatrudniające ponad 500 pracowników. Jednak po wejściu w życie dyrektywy unijnej dotyczącej raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD) obowiązek rozszerzy się na wszystkie spółki – zarówno publiczne, jak i prywatne. Spółki, które spełnią przynajmniej 2 z 3 warunków dotyczących wielkości zatrudnienia (powyżej 250 osób), sumy bilansowej (min. 25 mln euro) i wielkości przychodów ze sprzedaży (min. 50 mln euro) będą musiały przygotować raport niefinansowy za 2025 rok.

Rola specjalistów HR w obszarze ESG

Ponieważ większość tematów w obszarze „S” wiąże się bezpośrednio z pracownikami – specjaliści HR odpowiedzialni właśnie za te obszary odgrywają kluczową rolę w całym procesie raportowania. Przede wszystkim mogą być włączani w mapowanie obszarów istotnych dla raportowania, zebranie, przygotowanie i weryfikację danych niezbędnych do stworzenia raportu oraz w inne działania związane z wdrażaniem strategii ESG.

Jakich informacji można oczekiwać od działu HR?

Część obszarów i danych będzie dla działów HR oczywista i stosunkowo łatwa do zebrania i weryfikacji. Przykładowo struktura zatrudnienia, ilość osób na umowach o pracę, istnienie reprezentacji pracowników (związki zawodowe / rady zakładowe / przedstawiciele pracowników) czy kwestie związane z wypadkami przy pracy. W zakresie potencjalnych różnic płacowych kobiet i mężczyzn oraz działań przeciwdziałających przemocy i nękaniu w miejscu pracy konieczne może być wcześniejsze opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań, takich jak polityka płacowa czy antymobbingowa.

Co w temacie ESG można zrobić już teraz?

Zanim pojawią się konkretne działania związane m.in. z przygotowaniem raportu niefinansowego, specjaliści HR mogą z wyprzedzeniem rozpocząć przygotowania dotyczące wdrażanie strategii ESG w obszarze HR.

Z praktycznego punktu widzenia kluczowe będzie przede wszystkim:

 1. zmapowanie obszarów, w których konieczne będzie podjęcie działań i zebranie informacji,
 2. opracowanie planu działania dotyczącego zarządzenia procesem wdrażania ESG w dziale HR i w całej organizacji,
 3. zbudowanie wiedzy o ESG wśród specjalistów HR / w całej organizacji,
 4. zapewnienie odpowiednich zasobów dla realizacji strategii ESG – być może konieczna będzie rozbudowa zespołu lub zaangażowanie ekspertów zewnętrznych,
 5. weryfikacja procesu obiegu danych i dokumentów w spółce, a tam, gdzie to możliwe – ich digitalizacja i automatyzacja, dla ułatwienia późniejszych działań związanych ze zbieraniem i analizą danych.

Z naszych rozmów z przedstawicielami różnych firm wynika, że spółki w Polsce są na bardzo różnym etapie działań związanych z zarządzeniem tematem strategii ESG i raportowania niefinansowego. Poziom zaangażowania zależy od bardzo wielu czynników, w tym wielkości spółki czy jej przynależności do struktur międzynarodowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że właściwie każda firma w Polsce będzie musiała zmierzyć się z tematem ESG.

W interesie osób odpowiedzialnych za obszar HR powinno być więc wyjście z inicjatywą i rozpoznanie tematu we własnej organizacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Z pewnością da to większą przestrzeń i perspektywę czasową na zaplanowanie działań.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie strategii ESG lub raportu niefinansowego, zachęcamy do kontaktu.

Authors