tło-raportowanie-niefinansowe

Dlaczego warto opracować strategię ESG i raport niefinansowy?

Na ocenę przedsiębiorstwa, oprócz czynników typowo finansowych, coraz większy wpływ mają kwestie niefinansowe – to, czy firma rozwija się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa.

Ten trend ma również odzwierciadlenie w  przepisach. Jednym z kluczowych aktów, nad którym właśnie pracuje UE jest dyrektywa CSRD, tj. dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli raportowania niefinansowego.

raportowanie niefinansowe

Raportowanie niefinansowe a wdrażanie strategii ESG

Zanim wskażemy zalety raportowania niefinansowego, skupmy się na celu, jaki ma realizować. Raport niefinansowy ma za zadanie w transparentny sposób przedstawić na zewnątrz prowadzone przez firmę działania w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie). Odbiorcami raportu są podmioty najbardziej zainteresowane działaniami spółki, czyli przede wszystkim akcjonariusze, klienci, kontrahenci, ale też obecni i potencjalni pracownicy.

Skoro przedsiębiorca ma się dzielić jakimiś informacjami na zewnątrz, to najpierw powinien mieć czym się podzielić. Podejmując prace nad dyrektywą CSRD Unia Europejska daje jednoznaczny sygnał, że już nie tylko bardzo duzi przedsiębiorcy, ale także ci mniejsi, powinni wprowadzać do swojej codziennej działalności strategię zrównoważonego rozwoju i prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny. Zielona i odpowiedzialna społecznie rewolucja nie jest już tylko trendem, ale nabiera coraz wyraźniejszych kształtów regulacyjnych.  

Korzyści płynące z raportowania niefinansowego i stosowania ESG

Poważne podejście do kwestii ESG, opracowanie odpowiedniej strategii i jej wdrożenie może zadziałać pozytywnie nie tylko na środowisko, społeczeństwo i kwestie zarządzania, ale także przełożyć się na faktyczne zyski i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W jaki sposób?

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy

Inwestorzy, klienci, kontrahenci, pracownicy – wszystkie te osoby coraz częściej poszukują rzetelnych danych o tym, jak przedsiębiorstwo podchodzi do zrównoważonego rozwoju. Często na tej podstawie podejmują decyzje o zaangażowaniu w dany projekt lub zakupie danego produktu. Niektórzy są wręcz zobowiązani do pozyskiwania takich danych w celu realizacji swoich własnych obowiązków sprawozdawczych.

Przykład: zgodnie z niemiecką ustawą o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. niemieccy przedsiębiorcy będą musieli badać swoich dostawców pod kątem spełniania przez nich m.in. wymogów środowiskowych i przestrzegania praw człowieka.

Raport niefinansowy w przystępny sposób prezentuje wszelkie takie informacje, przez co zarówno raportujący, jak i interesariusz mają do nich szybki i łatwy dostęp. Ponadto dane te są przedstawione są w szerszym kontekście strategicznym, dzięki czemu osoby zainteresowane mogą lepiej ocenić plany i perspektywy przedsiębiorstwa w obszarze ESG na przyszłość, co może zapewnić ich długofalowe zaangażowanie.  

Transparentność oraz inicjatywa w kierunku zielonej i odpowiedzialnej społecznie transformacji może pozytywnie przyczynić się do postrzegania organizacji na rynku, co z drugiej strony przełoży się np. na możliwość pozyskiwania wartościowych inwestorów, klientów i pracowników lub wejście na nowe rynki.

Kontrola i optymalizacja wewnętrznych procesów 

Opracowanie strategii ESG oraz przygotowanie raportu niefinansowego to spore wyzwanie organizacyjne i operacyjne. Wymaga zbadania wielu aspektów i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, identyfikacji elementów, które wymagają poprawy i zaplanowania odpowiednich działań, które do takiej poprawy doprowadzą.

Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu strategii ESG przedsiębiorstwo może uzyskać np.:

  • wzrost produktywności (wpływa na to np. odpowiednie planowanie pracy pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ograniczających zbędne zużycie czasu i zasobów naturalnych);
  • stały poziom zatrudnienia (np. poprzez dbanie o dobrobyt pracowników, zapewnienie godnego wynagrodzenia)
  • ograniczenie interwencji z zakresu compliance (regulacyjnych i prawnych) oraz związanych z tym kosztów (np. wprowadzając odpowiednie procedury whistleblowingowe, podatkowe, antykorupcyjne lub związane z ochroną danych);
  • obniżenie kosztów (np. poprzez przeniesienie części czynności do sfery wirtualnej np. obieg dokumentów, spotkania).

Przewaga konkurencyjna i przygotowanie regulacyjne

Na ten moment obowiązkiem raportowania niefinansowego objęte są jedynie spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników. Dyrektywa CSRD (zgodnie z obecnym brzmieniem, które może jednak ulec zmianie) znacząco rozszerzy ten krąg i zobowiąże do sporządzania raportów wszystkich dużych przedsiębiorców oraz MŚP notowane na giełdzie.

Opublikowanie pierwszego raportu niefinansowego już teraz, pomimo braku formalnego obowiązku, pozwoli nie tylko odpowiednio przygotować organizację na nowe regulacje, ale także zapewni przewagę nad konkurentami, którzy z realizacją pierwszego raportu poczekają do momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów.

Podsumowanie

Przygotowanie raportu niefinansowego od zera może stanowić poważne wyzwanie. Analiza wpływów organizacji na obszar ESG, definiowanie treści raportu, wdrożenie narzędzi potrzebnych do zbierania danych, ich porządkowania i opracowania, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników w tematyce zrównoważonego rozwoju – wszystkie te czynności wymagają znacznych nakładów czasowych, dlatego przygotowania dobrze zacząć już teraz.

Dlatego też warto rozważyć opracowanie pierwszego raportu wcześniej, tj. bez sztywno określonych terminów publikacji i obowiązku poddania raportu audytowi. Dzięki temu organizacja będzie gotowa na nowe obowiązki niezależnie od ostatecznej daty wejścia w życie nowych przepisów.  Czas i praca włożone w opracowanie strategii ESG i przygotowanie raportu niefinansowego z pewnością przyniosą konkretne korzyści.

Autor